OGÓLNE WARUNKI  HANDLOWE SPRZEDAŻY TOWARÓW

 OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD MARCA 2019r.

W SPÓŁCE

„PIASMAR” ZBIGNIEW I RYSZARD WIĘCŁAWEK SPÓŁKA JAWNA

Z SIEDZIBĄ UL. MARII KONOPNICKIEJ 4, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ KRS POD NUMEREM 0000087542 NIP 8830002104

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zostały ustalone w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 2017.03.02 i mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych przez: Spółkę „PIASMAR” Zbigniew i Ryszard Więcławek Spółka Jawna, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział KRS pod numerem 0000087542, NIP 8830002104 – zwaną w dalszej treści umowy „Sprzedającym”, a Kontrahentami (Kupującymi) zawierającymi umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Przedmiotem niniejszych OWH jest ustalenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży oferowanych przez Sprzedającego towarów.

 

 1. Informacje ogólne
 2. Sprzedaż towarów prowadzona jest wyłącznie wobec podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego. Przez „przedsiębiorcę” rozumie się wszystkie osoby i organizacje, niezależnie od ich formy prawnej, które nie są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Kupujący).

Tym samym sprzedaż towarów, na warunkach niniejszych OWH nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w związku z powyższym niniejsze OWH nie mają zastosowania do konsumentów.

 1. OWH są dostępne na witrynie internetowej pod adresem www.piasmar.com oraz oddziałach i w siedzibie firmy.
 2. Przyjmuje się, że podpisanie umowy, wpłata zaliczki lub złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację niniejszych OWH bez zastrzeżeń. Dodatkowo przyjmuje się w sytuacji, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, że OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w zdaniu powyżej i że będą stosowane w ciągu całego pozostawania w stosunkach handlowych przez Strony.
 3. Wiążąca dla danej Umowy jest wyłącznie ta wersja OWH, która jest dostępna na witrynie internetowej pod adresem piasmar.com, ewentualnie doręczona lub udostępniana Kupującemu wraz z Zamówieniem.
 4. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji, Sprzedający ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię:
  a) Umowa (zawierana w formie odrębnego dokumentu) lub oferta, wycena złożona przez Sprzedającego;
  b)OWH;
  d) Zamówienie Kupującego (Zamówienie).
 5. Sprzedaż towarów
 6. Towary oferowane przez Sprzedającego zostały określone w ofercie handlowej umieszczonej na stronie www.piasmar.com w postaci wzorów produktów oraz cennika nie będącej ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedający udziela Kupującym rabatów handlowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi promocjami; jeżeli takowe występują.
 8. Sprzedawany towar podlega szczególnej specyfice, albowiem wykonany jest z kamienia naturalnego, stąd możliwe jest wystąpienie poniższych czynników, które nie podlegają winie Sprzedającego, a są jedynie związane z szczególną charakterystyką towaru. Opisane zjawiska są niezależne od Sprzedającego:
  a) przy zakupie materiałów naturalnych, takich jak piaskowiec „Długopole”, należy wziąć pod uwagę , że poszczególne elementy mogą różnić się między sobą odcieniem, strukturą i układem słoi, czego przedstawione wyroby i próbki mogą nie odzwierciedlać różnice w kolorze, strukturze, a także możliwe przebarwienia.
  b) towar może różnić się kolorystyką  (nawet w tym samym bloku).
 9. c) w strukturze materiału takiego jakim jest piaskowiec występują również mikropęknięcia przebarwienia , przerosty , miejscowy brak spójności struktury materiału, pustki, rdzawe plamy, żyły i wżery.

III.      Zamówienia

 1. Wszelkie Zamówienia muszą być sporządzone w formie pisemnej, w tym pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
 2. OWH mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych z Kupującym nawet, gdy oferty, wyceny i umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym wyraźnie się do nich nie odwołują.
 3. W przypadku, gdy to Sprzedający składa Kupującemu Ofertę zakupu Towarów lub przedkłada wycenę Kupującemu, złożenia oferty przez Sprzedającego, ustala się, że omawiane dokumenty są ważne przez okres w nich wskazany, a w braku takiej informacji przez okres 7 dni od ich wysłania. Dla uznania, że Kupujący zaakceptował ofertę/wycenę wymagana jest wpłata zaliczki w sposób wskazany w ofercie/wycenie, a w ich braku w niniejszych OWH.
 4. Zamówienie założone przez Kupującego uznaje się za wiążące dla Sprzedającego, po uzgodnieniu przez Strony wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru oraz ceny, jednakże nie wcześniej niż przed wpłatą uzgodnionej zaliczki (od 30% do 60%), którą Kupujący obowiązany jest wpłacić na konto Sprzedającego lub w kasie Spółki (możliwym jest też dokonanie wpłaty w oddziale). Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o jej wysokości. Po upływie tego terminu zamówienie uważa się za niezłożone. Do zamówienia stosuje się postanowienia niniejszych OWH, które są wysyłane dodatkowo wraz z potwierdzonym zamówieniem.
 5. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ograniczenie dostawy, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.
 6. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Cena za Towar winna zostać wpłacona w jeden z poniższych sposobów:

 1. przelewem – przed planowanym odbiorem Towaru ( Towar zostanie wydany po zaksięgowaniu się pełnej ceny na rachunku bankowym Sprzedającego),
 2. gotówką – najpóźniej w dniu odbioru Towaru, przed wydaniem Towaru Kupującemu.
 3. W przypadku, gdyby zgodnie z umową Stron dostawa Towarów miałaby następować etapami, a płatność dokonywana będzie za daną dostawę, odpowiednie zastosowanie mają zapisy ustępu 1 powyżej. Sprzedający może wstrzymać się z dostawą w przypadku braku płatności za dany etap, co nie będzie stanowiło podstawy do wysuwania przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń przeciwko Sprzedającemu. Do danego etapu zastosowanie będą mieć zapisy dotyczące dostawy Towarów.
 4. Zaliczka rozliczana jest przy ostatniej dostawie Towaru.
 5. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 6. Dostawa Towarów
 7. Kupujący ponosi koszty transportu. Sprzedający ponosi koszty załadunku i ubezpieczenia, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia/pogorszenia wyłącznie do momentu zakończenia załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi chyba, że dostawa wykonywana jest bezpośrednio przez Sprzedającego. Z chwilą załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi zostaje zrealizowana dostawa, zwalniając Sprzedającego z dalszej odpowiedzialności za transport i rozładunek Towarów.
 8. Termin realizacji zamówienia, ustalony przez Strony rozpoczyna bieg od momentu ustalenia i potwierdzenie przez strony wszelkich kwestii technicznych i handlowych, jednak nie wcześniej niż po wpłacie ustalonej w Zamówieniu kwoty zaliczki przez Kupującego oraz dostarczenia Sprzedającemu wszelkich wzorców, specyfikacji, szablonów, próbek świadectw i innych (Próbniki), jeżeli dostarczone takich zostało uzgodnione przez Strony. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji wszelkich ustaleń zawartych w Zamówieniu oraz zapoznać się z wyglądem piaskowca „Długopole”, które to możliwe jest poprzez osobistą wizytę w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Szklary Huta 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ewentualnie na życzenie Klienta wysłanie próbki piaskowca, które jednak mogą nie odzwierciedlać w pełni informacji o materiale. Koszt wysyłki próbki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest indywidualnie w oparciu o cennik wynikający z uzgodnionego przez strony sposobu wysyłki (kurier lub operator publiczny). W przypadku jakichkolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego w przeciwnym razie po wpłacie zaliczki zamówienie uznane jest za zawierające kompletne ustalenia stron. Gdyby po ustaleniu kwestii technicznych Kupujący chciał dokonać modyfikacji zamówienia, (co do kwestii ilościowych lub/i co do sposobu jego wykonania), to możliwym będzie to jedynie po uzyskaniu pisemnej (w tym e-mailowej) akceptacji Sprzedającego, powyższe może spowodować opóźnienie w terminach realizacji zamówienia. Dodatkowo strony ustalają, że terminy realizacji zamówienia ustalone pomiędzy Stronami ulegają automatycznemu przedłużeniu o czas trwania uzgodnień dotyczących modyfikacji zamówienia. W przypadku, gdyby Kupujący chciał od umowy odstąpić lub zrezygnować za zgodą Sprzedającego z całości lub części zamówienia, to tym samym przyjmuje do wiadomości, że z kwoty zaliczki zostaną odliczone koszty związane z dotychczasową obsługą zamówienia.  

 

 1. W przypadku, gdyby odbiór Towarów, nie odbywał się w sposób ustalony w ustępie 9 poniżej, to przesyłki zawierające Towar należy sprawdzić w obecności kuriera lub przewoźnika przed podpisaniem odbioru na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości.
 2. Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji przez kuriera/przewoźnika.
 3. 5. Dostawy będą realizowane bez zbędnej zwłoki. Terminy deklarowane w Zamówieniu mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego, a które mogą uzasadniać ich zmianę, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, siły wyższej, strajków. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przeszkody poinformować Kupującego, w sposób określony o wszelkich zaistniałych przeszkodach mogących wpłynąć na terminową realizację zamówień po ich przyjęciu do realizacji oraz zaproponować nowy termin wydania towaru. W takim wypadku, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną Kupującemu szkodę na skutek uchybienia terminowi wydania towaru chyba, że wyrządził tę szkodę umyślnie.
 4. 6. O ile Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg dostawy w komplecie (całości), Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych.
 5. O ile Zamówienie nie wskazuje inaczej, Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w ciągu 30 dni liczonych od dnia poinformowania przez Sprzedającego o możliwości odbioru produktu oraz miejscu i godzinach, w którym należy dokonać odbioru. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania tejże informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

Odbiór wyrobów:

 • magazyn Sprzedającego w zależności od rodzaju produktu teren kopalni w miejscowości Długopole Górne 114 a , lub w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Szklary Huta 3.

W przypadku, gdyby Kupujący nie mógł dochować wskazanego w niniejszym punkcie terminu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedającego, na adres e-mail, z którego nadano informację o możliwości odbioru, ze wskazaniem proponowanego terminu odbioru, który nie może być dłuższy niż kolejnych 20 dni roboczych liczonych od upływu 10 dnia na odbiór Towarów. Po upływie tego terminu (lub w przypadku braku powiadomienia Sprzedającego o niemożliwości odbioru Towarów we wskazanym 10-cio dniowym terminie) Sprzedający ma prawo naliczyć opłatę za przechowanie Towarów, w wysokości 10 zł (słownie dziesięć złotych) za każdy tydzień przechowania. Przechowanie odbywa się na ryzyko Kupującego. Opłata za przechowanie winna zostać uiszczona przed odbiorem Towarów, pod rygorem odmowy ich wydania. W przypadku, gdyby Kupujący nie odbierał Towarów przez kolejnych 3 miesiące liczonych od upływu terminu na ich odbiór, Sprzedający może od umowy odstąpić z winy Kupującego, w ciągu kolejnych 30 dni, a wpłacona zaliczka staje się karą umowną należną Sprzedającemu za odstąpienie od umowy. Gdyby kara umowna nie pokrywała poniesionej przez Sprzedającego szkody Sprzedający może dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Postawienie Towarów do odbioru, we wskazanym w e-mailu miejscu, uważa się za zrealizowanie zamówienia.

 1. Sprzedający jest uprawniony do wydania faktury VAT osobie upoważnionej przez Kupującego do odbioru towaru. Na wniosek Kupującego faktura VAT może być wysyłana Pocztą Polską odrębnie dla każdego zakupu bądź w formie skanu pocztą elektroniczną.
 2. Wydanie i odbiór towaru następować będzie we wskazanym magazynie (siedzibie) Sprzedającego (jako miejscu spełnienia świadczenia) z udziałem Kupującego lub osoby upoważnionej przez niego lub wskazanej w zamówieniu, który jest obowiązany potwierdzić wydanie towaru na protokole wydania towaru oraz sprawdzić go pod względem jakościowym i ilościowym. Rozpoczęcie załadunku oznacza przyjęcie go bez zastrzeżeń. W przypadku, gdyby odbioru towaru dokonywała osoba wyznaczona przez Kupującego, to  winna ona legitymować się pisemnym upoważnieniem do odbioru Towarów, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego lub informacja od Kupującego e-mailem z podaniem pełnych danych o osobie lub firmie wyznaczonej do odbioru.
 3. W razie, jeśli towar ma być dostarczony w miejsce nie będące miejscem spełnienia świadczenia zgodnie z ust. 3, wydanie towaru nastąpi przewoźnikowi.
 4. Sprzedającego obciążają wyłącznie koszty zmierzenia, zważenia, opakowania oraz załadunku towaru. Wszelkie pozostałe koszty wydania i odebrania towaru, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia i rozładunku obciążają Kupującego, chyba ze strony postanowią inaczej.
 5. Towar zostaje postawiony do odbioru w opakowaniu przyjętym w obrocie handlowym. Sprzedający nie ponosi kosztów Kupującego związanych z utylizacją opakowań.
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący może odmówić jej przyjęcia. Kupujący zobowiązany jest wówczas do sporządzenia szczegółowego protokołu szkody, a także na dokumencie: list przewozowy CMR, innym dokumencie przewozowym, dokumencie wz – powiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych.

 

 1. Cena
 2. Cena sprzedaży Towarów obliczana jest na podstawie aktualnego cennika sprzedaży.  
 3. Do umownej ceny sprzedaży Sprzedający doliczać będzie należny podatek VAT, w aktualnie obowiązującej stawce.

VII.   Siła wyższa

W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.

 

VIII.     Gwarancja

 1. Sprzedający, jako gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, pozostając związany wyłącznie poniższymi warunkami gwarancji jakości. Tym samym Sprzedający gwarantuje, że sprzedawany przez niego towar zgodny jest z „Badaniami technicznymi” (właściowści fizyko-mechaniczne materiału) z którymi można zapoznać się pod adresem: http://piasmar.com/piaskowiec-zolty oraz gwarantuje, że piaskowiec, z którego wykonane są zamówione produkty jest piaskowcem „Długopole”, wydobywanym w kopalni w miejscowości Długopole Górne.
 2. Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze wyrobów pod rygorem
  utraty prawa do ich dochodzenia w terminie późniejszym. Reklamacje ilościowe Sprzedający uwzględnia natychmiast przy odbiorze wyrobów.
 3. Gwarant odpowiada wobec Kupującego, jeśli w Towarze ujawnią się usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi lub konstrukcyjnymi.
 4. Reklamacje jakościowe Sprzedający rozpatrzy w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia. Sprzedającemu przysługuje prawo sprawdzenia u Kupującego zasadności złożonej reklamacji jakościowej lub wad ukrytych. Sprzedający zastrzega, że piaskowiec „Długopole”, z którego wykonane są wszystkie Towary, jest materiałem naturalnym. Poszczególne elementy lub płyty mogą różnić się między sobą odcieniem, strukturą i/lub układem słoi, czego mogą nie odzwierciedlać przedstawione przykładowo wzory i próbki. Różnice wynikające z w/w powodów nie będą stanowić podstawy uznania reklamacji. Dodatkowo Sprzedający wskazuje, że nie stanowią również podstawy do uznania reklamacji zgłoszenia dotyczące struktury materiału, w szczególności takie jak: mikropęknięcia, miejscowy brak spójności struktury, przebarwienia ,przerosty, pustki, rdzawe plamy, żyły i wżery, gdyż wynikają one z faktu, że Towary wykonane są z materiału naturalnego i stanowią dowód jego autentyczności.
 5. Poza wymienionymi w ustępie 4 powyżej cechami charakteryzującymi piaskowiec „Długopole”, które nie będą stanowić podstawy uznania reklamacji, Sprzedający wskazuje, że za podstawę uznania reklamacji nie zostaną też uznane uszkodzenia mechaniczne, oraz powstałe na powierzchni Towarów przebarwienia, plamy wynikłe z zetknięcia się Towaru z olejami, smarami i tłuszczami.
 6. Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru podanej na oryginale dowodu zakupu.
 7. Gwarancja nie obowiązuje, gdy:
 8. a) towary ma wady, o których Kupujący wiedział w chwili zakupu lub które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności, 
 9. b) uszkodzenia i wady zaistniałe podczas wyładunku/ przeładunku towaru,
 10. c) uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją składowaniem
 11. Kupujący powinien zgłosić usterkę towaru Sprzedawcy na piśmie na adres siedziby Kupującego lub na adres e-mailowy biuro@piasmar.com niezwłocznie po jej ujawnieniu się, nie później niż w ciągu 14 dni, pod rygorem utraty praw z gwarancji, postuluje się by do zgłoszenia załączać dokumentację fotograficzną usterki, z uwagi na fakt, że znacznie przyspieszy to postępowanie gwarancyjne.
 12. Po zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia próby usunięcia wady, o ile z opisu wady będzie wynikała taka możliwość.
 13. Naprawy gwarancyjne nie są wykonywane przez Sprzedającego u Kupującego, chyba, że wynika to z Zamówienia lub Umowy.
  11. Koszty odesłania Towaru po naprawie gwarancyjnej ponosi Sprzedający, jednak w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych koszty obciążają Kupującego.
  12.     W przypadku uznania reklamacji za zasadną, usunięcie stwierdzonych wad  nastąpi w terminie uwzględniającym rodzaj i wielkość wad oraz sposób jej usunięcia. W przypadku konieczności naprawy, Sprzedający dysponuje pełną swobodą w zakresie wyznaczenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie.
 14. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej wg ceny z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami towaru, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za czasowy brak możliwości korzystania z towaru oraz utrudnienia w pracy innych urządzeń współpracujących z towarem Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony i/lub wadliwy towar.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kupującego, pokryje on Sprzedającemu wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu, bez ograniczeń, co do wysokości.
  W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWH, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWH wiążą w pozostałym zakresie, a sama Umowa pozostaje ważna i skuteczna. 
  Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Sprzedającego.
 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kontrahentów i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Strony ustalają, że zmiany w OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksowania, wystarczającym jest opublikowanie zmian na witrynie internetowej Sprzedającego. Zmiany obowiązują po okresie 14 dni od ich publikacji.
 4. Na wypadek odstąpienia od umowy przez Kupującego w związku ze zwłoką w wydaniu towaru przez Sprzedającego, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Kupującemu chyba, że Sprzedający wyrządził szkodę umyślnie.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym za jakikolwiek przypadek niedostarczenia w całości lub części towarów albo opóźnienia w ich dostarczeniu, które jest częściowo lub w całości spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego, w szczególności na skutek wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, którego nie da się przewidzieć i nie można mu zapobiec (np. strajki, stan wyjątkowy, kataklizmy naturalne, powodzie, pożary, embargo, niepokoje społeczne, blokady dróg, blokady granic, brak transportu, niewystarczające dostawy energii).
 6. Jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej, uniemożliwiające Sprzedawcy całkowite lub częściowe zrealizowanie potwierdzonego zamówienia, termin jego wykonania wydłuża się o czas trwania tych okoliczności lub ich następstw.
 7. O wystąpieniu siły wyższej Sprzedający powiadomi Kupującego w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o jej wystąpieniu. W przypadku, gdy okoliczności , o których mowa w zdaniu powyżej i ich następstwa będą trwały dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron umowy, ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 21 dni od dnia upływu 3 miesiąca trwania stanu siły wyższej.