REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW

OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ

ZAKUPIONYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

PRZEZ KONSUMENTÓW

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. w stosunku do Konsumentów i w stosunku do osób fizycznych w tym wspólników spółek cywilnych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

1. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca –  Spółka „PIASMAR” Zbigniew i Ryszard Więcławek Spółka Jawna, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział KRS, pod numerem 0000087542 NIP 8830002104, telefon kontaktowy do działu sprzedaży +48 748160167.

Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z Konsumentem/Małym przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej (zakupu Towarów), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Mały przedsiębiorca – osoba fizyczna w tym wspólnicy spółki cywilnej zawierający umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie www.piasmar.com, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu, a której szczegółowy opis podany jest na stronie internetowej www.piasmar.com , cena podana jest w indywidualnej / imiennej ofercie.

Towar wykonany na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Małego przedsiębiorcy lub służący zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. towarów wykraczających poza standardową ofertę prezentowaną na stronie www.piasmar.com, a które to zostały wyprodukowane zgodnie z parametrami/wymaganiami nadesłanymi przez Konsumenta lub Małego przedsiębiorcę. Do wymienionych towarów zostało wyłączone prawo odstąpienia od umowy, przyznawane Konsumentowi lub Małemu przedsiębiorcy, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, a który to ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.

Zamówienie – oświadczenie Konsumenta lub Małego przedsiębiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem lub Małym przedsiębiorcą, a Sprzedawcą, potwierdzające chęć zakupu Towaru lub Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, nadesłanego zwrotnie przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów (oraz dodatkowo indywidualne cechy, w przypadku lub Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie); cenę; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane kupującego.

Trwały nośnik – jest to materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi i we wskazanych w niniejszym Regulaminie przypadkach Małemu przedsiębiorcy, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Miejsce wydania rzeczy – magazyn Sprzedawcy, mieszczący się w zależności od rodzaju produktu teren kopalni w miejscowości Długopole Górne 114 a lub w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Szklary Huta 3.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Konsument lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje rzecz w posiadanie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem / Małym przedsiębiorcą umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do Konsumentów / Małych przedsiębiorców. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej piasmar.com, odnoszące się do Towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim lub jeżeli zażyczy sobie tego Konsument / Mały przedsiębiorca w języku niemieckim (reklamacje na podstawie regulaminu w języku polskim).
 5. Zamieszczone na stronie internetowej piasmar.com zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towarów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Konsumentów / Małych przedsiębiorców.
 6. Sprzedawany Towar i Towar wykonany na indywidualne zamówienie, podlega szczególnej specyfice, albowiem wykonany jest z kamienia naturalnego, stąd możliwe jest wystąpienie poniższych czynników, które nie podlegają winie Sprzedawcy, a są jedynie związane z szczególną charakterystyką Towaru i Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie. Opisane zjawiska są niezależne od Sprzedawcy:
  a) przy zakupie materiałów naturalnych, takich jak piaskowiec, należy wziąć pod uwagę różnice w kolorze, strukturze, a także możliwe przebarwienia.
  b) Towar i Towar wykonany na indywidualne zamówienie, może różnić się kolorystyką nawet w tym samym bloku.
  3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 • Warunkiem dokonania zakupu Towarów lub Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest zapoznanie się z informacją RODO na stronie www.piasmar.com oraz niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Konsument / Mały przedsiębiorca akceptuje treść Regulaminu.
 • Konsument / Mały przedsiębiorca składa zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@piasmar.com, (zakład przerobu Szklary Huta 3) albo kopalnia@piasmar.com lub pocztą tradycyjną na adres Szklary Huta nr 3 57-200 Ząbkowice Śląskie. W zamówieniu Konsument / Mały przedsiębiorca podaje imię i nazwisko, rodzaj i ilość zamówionego Towaru lub Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie oraz preferowany sposób kontaktu. W przypadku Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie dodatkowo należy podać specyfikację wedle, której ma zostać wykonane zamówienie. W odpowiedzi Konsument / Mały przedsiębiorca otrzymuje e-maila zwrotnego z informacją o:
 • możliwości wykonania Zamówienia,
 • termin ważności oferty,
 • dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
 • łączna cena brutto, informacji o wysokości zaliczki do wpłaty lub informacji o potrzebie uiszczenia całości ceny.
 • sposób i termin zapłaty
 • sposób i termin realizacji zamówienia,
 • prawo do odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • Klauzulę informacyjną RODO
 • Warunki jakim powinien odpowiadać pojazd przeznaczony do transportu zamówienia
 1. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wpłata, w okresie ważności oferty, zaliczki / całej ceny brutto. W przypadku, gdy wpłata zaliczki / całej ceny brutto nie jest konieczna przesłanie e-maila zwrotnego jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z informacją RODO oraz niniejszym Regulaminem (przesłane wraz z ofertą), jego akceptacją a w przypadku, gdy dla zamówienia nie jest przewidziana potrzeba wpłaty zaliczki / całej ceny brutto również ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienia od Konsumentów/Małych przedsiębiorców przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 z w wyłączeniem dni, które są uznawane za ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone po godzinach wskazanych w zdaniu poprzednim uznawane są za złożone w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Potwierdzenia Zamówienia, Konsument / Mały przedsiębiorca może dokonać w okresie ważności oferty po otrzymaniu zwrotnego e-maila od Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po upływie terminu ważności oferty, oferta Sprzedawcy wygasa. Potwierdzenie Zamówienia przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę w przypadku, gdy wpłata zaliczki lub całości ceny brutto nie jest wymagana lub wpłata zaliczki / całości ceny brutto potwierdza zawarcie pomiędzy Stronami umowy sprzedaży, wtedy też rozpoczyna się proces realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane, niezwłocznie w sytuacji:
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – przez Konsumenta rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Konsumenta, W przypadku Małego przedsiębiorcy po potwierdzeniu zamówienia następuje przyjęcie na produkcję, następnie realizacja zgodnie z kolejnością zamówień
 • w przypadku konieczności uiszczenia przez Konsumenta / Małego przedsiębiorcę Zaliczki / całości ceny brutto – rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej kwoty zaliczki / całości ceny brutto,
 • c) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie.
 • Sprzedawca oświadcza, że maksymalny termin realizacji zamówienia (wydania rzeczy) nie przekroczy terminu realizacji określonego w ofercie liczonego od dnia zawarcia umowy, w przypadku Konsumenta nie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, chyba, że odrębna umowa zwarta pomiędzy Sprzedawca i Konsumentem stanowi inaczej (dniem zawarcia umowy jest –  wpłata zaliczki / całości ceny brutto do kasy firmy lub data zaksięgowania się zaliczki / całości ceny brutto na koncie w wysokości wskazanej w ofercie , wpłata zaliczki jest jednocześnie akceptacją oferty).

 

 1. Złożone Zamówienia są realizowane w godzinach pracy Sprzedawcy (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7. do 15.

 

 1. Do każdego zamówienia Konsumenta wystawiany jest paragon. Na życzenie Konsumenta wystawiamy faktury VAT. Do każdego zamówienia Małego przedsiębiorcy wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument księgowy uznawany za równoważny fakturze.
 2. Dostępnymi środkami porozumiewania się Konsumenta / Małego przedsiębiorcy ze Sprzedawcą, a które zapewniają możliwość szybkiego i efektywnego kontaktu ze sprzedawcą są:
  1. Telefon – +48 74 8160167 zakład Szklary Huta 3 +48 74 8139869 Kopalnia Długopole Górne 114 a (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)
  2. E-mail – biuro@piasmar.com kopalnia@piasmar.com
  3. Adres korespondencyjny – Piasmar S.J. Szklary Huta 3 57-200 Ząbkowice Śląskie.
 3. Podana w potwierdzeniu zamówienia cena stanowi cenę, jaką Konsument / Mały przedsiębiorca zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.
 4. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 10 powyżej, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią uzasadnioną zgodą Sprzedawcy możliwa jest zmiana złożonego zamówienia. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany Konsument / Mały przedsiębiorca powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta wysyłając e – mail na adres podany w ust. 9 pkt b niniejszego paragrafu. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 7  dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku Konsumenta / Małego przedsiębiorcy. O sposobie rozpatrzenia wniosku Konsument zostanie poinformowany w formie wiadomości e – mail przesłanej zwrotnie, z którego nadano wniosek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, termin dostawy liczony jest od dnia wyrażenia Sprzedawcy zgody na wnioskowaną zmianę lub w przypadku wyboru sposobu zapłaty określonego w § 3 ust. 9 pkt b) lub c) od momentu zaksięgowania się środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, w zależności, co nastąpiło wcześniej. W przypadku zwiększenia zamówienia, termin realizacji może ulec wydłużeniu  o czym Konsument / Mały przedsiębiorca zostanie poinformowany w informacji dotyczącej rozpatrzenia wniosku. Konsument / Mały przedsiębiorca zobowiązany jest do akceptacji nowego wydłużonego terminu lub jego odrzucenia. Do tego terminu nie biegną terminy na dokonanie dostawy. W przypadku odrzucenia nowego terminu realizacji zamówienie realizowane jest na pierwotnych warunkach, z zastrzeżeniem treści zdania poprzedniego.

 

4. Warunki odbioru Zamówienia

 1. Odbiór zamówienia odbywa się osobiście w magazynie Sprzedawcy, mieszczącym się w zależności od rodzaju produktu teren kopalni w miejscowości Długopole Górne 114 a lub w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Szklary Huta 3. O miejscu odbioru towaru Konsument / Mały przedsiębiorca jest informowany w ofercie e-mailu zwrotnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
 1. O postawieniu Zamówienia do odbioru Konsument / Mały przedsiębiorca informowany jest w formie e-mailowej lub / oraz telefonicznej, SMS. Konsument / Mały przedsiębiorca jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w ciągu 30 dni, liczonych od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o możliwości odbioru produktu.
 1. Odbiór Zamówienia możliwy jest we wskazanych w e-mailu / udzielonych informacji telefonicznie dniach i godzinach, za pomocą środka transportu spełniającego wymogi wskazane w e-mailu zwrotnym, o którym mowa w § 3 ust. 2.

5. Formy płatności

 1. Konsument / Mały przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy,
  2. gotówką w kasie Sprzedawcy, przy odbiorze towaru.
 2. W razie braku zapłaty pełnej ceny (o ile nie uzgodniono wpłaty zaliczki) w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Konsumenta / Małego przedsiębiorcy, o czym Konsument / Mały przedsiębiorca zostanie poinformowany. Jeżeli Konsument / Mały przedsiębiorca zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać następujące dane: numer Faktury proforma lub imię i nazwisko wraz z datą przedstawionej oferty przedstawioną przez Sprzedawcę.

6. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności towaru z umową Towaru / Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie  w zakresie określonym w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r oprawach konsumenta (Dz.U.2020.287 tj. z późniejszymi zmianami).
 2. Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 3. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 4. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Małemu przedsiębiorcy, o którym Konsument/Mały przedsiębiorca powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość (zdolność Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania) i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Mały przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Małego przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Mały przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi/Małemu przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument/
  Mały przedsiębiorca, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

W tym miejscu Sprzedawca zastrzega, że piaskowiec „Długopole”, z którego wykonane są wszystkie Towary/Towary wykonane na indywidualne zamówienie, jest materiałem naturalnym. Tym samym poszczególne elementy lub płyty mogą różnić się między sobą odcieniem, strukturą i/lub układem słoi, czego mogą nie odzwierciedlać przedstawione przykładowo wzory i próbki, albowiem różnice te pojawiają się nawet w ramach tego samego wydobywanego bloku. Dodatkowo Sprzedawca wskazuje, że struktura materiału z którego wykonywane jest zamówienie, może zawierać: mikropęknięcia, miejscowy brak spójności struktury, przebarwienia ,przerosty, pustki, rdzawe plamy, żyły i wżery, a to z uwagi na fakt, że Towary/Towary wykonane na indywidualne zamówienie wykonane są z materiału naturalnego,  stanowią dowód jego autentyczności, a co za tym idzie Konsument / Mały przedsiębiorca składając zamówienie winien liczyć się z możliwością ich wystąpienia.

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie lub charakterem braku zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar/ Towar wykonany na indywidualne zamówienie jest niezgodny z umową, Konsument/Mały przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/Mały przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Mały przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową, wartość Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Małego przedsiębiorcy powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Małego przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie oraz cel, w jakim Konsument/Mały przedsiębiorca go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument/Mały przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Małego przedsiębiorcy Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie na swój koszt.
 8. Jeżeli Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową, Sprzedawca demontuje Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Konsument/Mały przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie jest niezgodny z umową, Konsument/Mały przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 powyżej

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do zgodności z umową zgodnie z ust. 11-13 powyżej.

3) brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie do zgodności z umową;

4) brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8-14 powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Małego przedsiębiorcy.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Małemu przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Małego przedsiębiorcy o obniżeniu ceny.
 3. Konsument/Mały przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów/Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie dostarczonych na podstawie umowy Konsument/Mały przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów/Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie, a także w odniesieniu do innych Towarów/Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie nabytych przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę wraz z Towarami/ Towarami wykonanymi na indywidualne zamówienie niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Mały przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary/ Towary wykonane na indywidualne zamówienie zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Mały przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Małemu przedsiębiorcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Mały przedsiębiorca, chyba, że Konsument/Mały przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument/Mały przedsiębiorca może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 8 do 21 powyżej.
 8. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść Konsumenta/Małego przedsiębiorcy jest bezskuteczne, chyba, że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.
 9. Gwarancja trwałości, jeżeli taka zostałaby udzielona nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w ust. 8-14 powyżej.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Przepisy nie nakładają specjalnych wymogów dotyczących reklamacji Towaru. Zaleca się jednak podanie przez Konsumenta / Małego przedsiębiorcę w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
 12. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 13. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru/ Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 14. danych kontaktowych składającego reklamację.

Konsument / Mały przedsiębiorca może również skorzystać z gotowego formularza

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument / Mały przedsiębiorca może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 74 816 01 67(koszt połączenia jak za połączenie lokalne).

 

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), Konsument / Mały przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę), a gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument/Mały przedsiębiorca może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostarczany wraz z towarem i/lub e-mail. Skorzystanie z wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Szklary Huta 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub Długopole Górne 114a, 57-520 Długopole Górne lub adres e-mail biuro@piasmar.com lub kopalnia@piasmar.com W przypadku wysłania oświadczenia na adres e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi / Małemu przedsiębiorcy zwrotnym e-mailem jego przyjęcie.
 4. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Szklary Huta 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub Długopole Górne 114a, 57-520 Długopole Górne Konsument/Mały przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). W przypadku Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, w szczególności których masa przekracza 20 kg odbioru rzeczy dokonamy na koszt Sprzedawcy, w tym celu Sprzedawca po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy poinformuje Konsumenta/ Małego przedsiębiorcę o szczegółach procedury bezpłatnego transportu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi / Małemu przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta / Małego przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji  Konsumenta / Małego przedsiębiorcy o wykonaniu prawa o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta / Małego przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument / Mały przedsiębiorca zgodzi się wyraźnie na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument / Mały przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z omawianym zwrotem.
 7. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ustępie 7 powyżej może ulec przedłużeniu do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Małego przedsiębiorcę dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Opisane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie.

8. RODO

Wszelkie treści dotyczące przetwarzania danych osobowych m.in. danych administratora, zakresu / celu wykorzystania, okresu ich przetwarzania, dostępu do danych, prawa do wniesienia sprzeciwu są umieszczone na stronie internetowej www.piasmar.com w zakładce RODO, oraz w doręczonej klauzuli informacyjnej.

9. Prawa autorskie i pokrewne

1.. Wszelkie treści zamieszczane na stronie internetowej, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2.. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3.. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

10. Polityka cookies

1.. Strona internetowa wykorzystuje  tzw. pliki cookies (ciasteczka).

2.. Pliki te są zapisywane na komputerze Konsumenta / Małego przedsiębiorcy  przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Konsumenta / Małego przedsiębiorcy, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3.. Oprogramowanie Strony zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

–.. informacje na temat sesji,

–.. ostatnio oglądane produkty,

–…………………………………………………………………………………………………………………..

4.. Konsument / Mały przedsiębiorca w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą

– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

– Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

   12Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Konsumenta / Małego przedsiębiorcę umowy sprzedaży.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Konsumentem / Małym przedsiębiorcą a Sprzedawcą – Spółką „PIASMAR” Zbigniew i Ryszard Więcławek Spółka Jawna, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Konsumentowi / Małemu przedsiębiorcy przy odbiorze dokumentów potwierdzających zakup Towaru/ Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Konsumentów / Małych przedsiębiorców w wersji elektronicznej na stronie Sprzedawcy www.piasmar.com
  4. Do korzystania z usług Sprzedawcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
  6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta / Małego przedsiębiorcy, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom / Małym przedsiębiorcom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.
  8. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.piasmar.com, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

  Załącznik nr 1

  WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat

  Piasmar Zbigniew i Ryszard Więcławek Spółka Jawna

  Ul. Marii Konopnickiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

  Oddział Szklary Huta

  Tel: +48 74 8160167

  Fax: +48 74 8155211

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/umowy o świadczenie następującej usługi(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………..

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/ nazwa Firmy Małego przedsiębiorcy ………………………….

  Adres konsumenta(-ów) /Małego przedsiębiorcy ………………………………………………………..

   

  ………………………………………

  Podpis konsumenta(-ów)/Małego przedsiębiorcy

  [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

  Data …………………………………………………….

   

  * Niepotrzebne skreślić.

   

  Załącznik nr 2

  ………………., dn…………. 20…. r.

  FORMULARZ REKLAMACYJNY

  DANE KLIENTA:

  Imię i Nazwisko/ nazwa firmy Małego przedsiębiorcy: ………………………………………………….

  Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….

  e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

  tel. ……………………………………………………………………………………………………………………

  PRZEDMIOT REKLAMACJI:

  Data nabycia towaru …………………………………………………………………………………………….

  Nazwa towaru …………………………………………………………………………………………………….

  Sposób uprawdopodobnienia dowodu zakupu Nr paragonu/faktury/inne ………………………..

  Ogólna wartość towaru ………………………… zł

  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Kiedy wady zostały stwierdzone ………………………………………………………………………………

  DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

  (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

  (___) usunięcie wady,

  (___) obniżenie ceny, do kwoty …………………… zł

  (___) odstąpienie od umowy.

   

  W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, proszę o dokonanie zwrotu środków pieniężnych w następujący sposób:

  – przelewem bankowym na konto, z którego dokonano wpłaty.

  – przelewem bankowym na inne konto: …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …..…………………..…………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

  Uwaga! Jeśli nie uzupełnisz powyższych informacji, dokonamy zwrotu w sposób identyczny do otrzymanej wpłaty.

  ……………………………………..

  (czytelny podpis reklamującego)

  OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KONSUMENTA/ MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

  1.. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta / Małego przedsiębiorcy, jeżeli sprzedany Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie jest niezgodny z umową

  2.Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Małemu przedsiębiorcy, o którym Konsument/Mały przedsiębiorca powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  3. Ponadto Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

   

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość (zdolność Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania) i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Mały przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Małego przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
  1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Mały przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
  2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi/Małemu przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

   

  W tym miejscu Sprzedawca zastrzega, że piaskowiec „Długopole”, z którego wykonane są wszystkie towary, jest materiałem naturalnym. Tym samym poszczególne elementy lub płyty mogą różnić się między sobą odcieniem, strukturą i/lub układem słoi, czego mogą nie odzwierciedlać przedstawione przykładowo wzory i próbki, albowiem różnice te pojawiają się nawet w ramach tego samego wydobywanego bloku. Dodatkowo Sprzedawca wskazuje, że struktura materiału z którego wykonywane jest zamówienie, może zawierać: mikropęknięcia, miejscowy brak spójności struktury, przebarwienia ,przerosty, pustki, rdzawe plamy, żyły i wżery,  a to z uwagi na fakt, że towary wykonane są z materiału naturalnego,  stanowią dowód jego autentyczności, a co za tym idzie Konsument/Mały przedsiębiorca składając zamówienie winien liczyć się z możliwością ich wystąpienia.

  4.. Sprzedawca odpowiada za brak zgodność Towaru/ Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. 

  5.. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy.

  1. Jeśli dostarczony Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie posiada wady lub jest niezgodny z umową, Konsument/Mały przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany.
  2. Konsument/Mały przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeżeli: (i) Sprzedawca odmówił lub nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie w rozsądnym czasie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Małego przedsiębiorcy, (ii), mimo naprawy lub wymiany Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie pozostaje niezgodny z umową, (iii) brak zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.
  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie zgodnego z umową. Konsument/Mały przedsiębiorca może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy wada Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie jest istotna.
  4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Małego przedsiębiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Małego przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie oraz cel, w jakim Konsument/Mały przedsiębiorca go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  5. Konsument/Mały przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Małego przedsiębiorcy Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie na swój koszt.
  6. Jeżeli Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru/Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z umową, Sprzedawca demontuje Towar/Towar wykonany na indywidualne zamówienie oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Konsumenta/ Małego przedsiębiorcy o wyniku rozparzenia reklamacji.
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument/ Mały przedsiębiorca może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 74 816 01 67 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

   

   

  ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

  Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Data otrzymania reklamacji ……………………………….

  Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

  Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

  Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  ……………………………………

  (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

   

   

  NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK JEST PRZEZNACZONY DLA KONSUMENTÓW/ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW NIEDOKONUJĄCYCH ZAKUPU TOWATÓW WYKONANYCH NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

   

  Załącznik nr 3

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a gdy umowa obejmuje wiele Towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Spółkę „PIASMAR” Zbigniew i Ryszard Więcławek Spółka Jawna, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 8160167 lub +48 74 8139869, e-mail biuro@piasmar.com lub kopalnia@piasmar.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który Państwo otrzymaliście, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, w szczególności, których masa przekracza 20 kg odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt. Koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Małego przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), zostaną przez Sprzedawcę zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji  Konsumenta/ Małego przedsiębiorcę o wykonaniu prawa o odstąpieniu od umowy.  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.